› OGŁOSZENIA
› FIRMY
› ARTYKUŁY
A1 _ MAZURY DUZY
numer wpisu 1478, data dodania 2012.09.12, odsłon 7786, edytuj
Elbląg 82-300, ul. Kosynierów Gdyńskich 30
tel. 55 643 34 35

O Poradni

Organem prowadzącym Poradnię jest Gmina Miasto Elbląg na prawach Powiatu.

Do zadań poradni należy w szczególnośœci: diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwoœci oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym: 
 • predyspozycji i uzdolnień,
 • przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
 • specyficznych trudnoœci w uczeniu się;
 
Wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwośœci psychofizycznych, w tym:
- szczególnie uzdolnionych,
- niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
- ze specyficznymi trudnoœciami w uczeniu się,
- z zaburzeniami komunikacji językowej,
- z chorobami przewlekłymi;
- prowadzenie terapii dzieci i młodzieży w zależnoœci od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami -   rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz ich rodzin;
- pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;
- wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnoœciami adaptacyjnymi zwišzanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą śœrodowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wczeœniejszym kształceniem za granicš;
- pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwoœci, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;
- podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;
- współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudnoœci w uczeniu się, w tym ryzyka --wystąpienia specyficznych trudnoœci w uczeniu się dla dzieci w wieku od 6 do 8 lat.;
- współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych:
- współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;
- wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwišzywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;
- prowadzenie edukacji dotyczšcej ochrony zdrowia psychicznego, wœród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
- udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielajšcym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.
 
Poradnia realizuje zadania w szczególnoœci poprzez: 
 • diagnozowanie;
 • opiniowanie;
 • działalnoœć terapeutyczną;
 • prowadzenie grup wsparcia;
 • prowadzenie mediacji;
 • interwencję kryzysową;
 • działalnoœść profilaktyczną;
 • poradnictwo;
 • konsultacje;
 • działalnośœć informacyjno -– szkoleniowa.
Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.