› OGŁOSZENIA
› FIRMY
› ARTYKUŁY
numer wpisu 1477, data dodania 2012.09.12, odsłon 7569, edytuj
Elbląg 82-300, ul. Pułaskiego  1F
tel. 55 236 24 11

O Poradni

Placówka działa w ciągu całego roku szkolnego. Nie ma tutaj przewidzianych ferii szkolnych za wyjątkiem przerwy wakacyjnej, która trwa 4 tygodnie. Poradnia jest czynna przez 5 dni w tygodniu w godz. 8.00 – 18.00. Natomiast raz w miesiącu działa także w sobotę.

Organem prowadzącym poradnię jest Gmina – Miasto Elbląg na prawach powiatu. Natomiast nadzór pedagogiczny pełni Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty. Poradnią obecnie kieruje dyrektor, Emilia Kałabun. W placówce zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni (psychologowie, pedagodzy, logopedzi), administracyjni i obsługa oraz lekarz - konsultant.
Pracownicy pedagogiczni pracują w  zespołach:  profilaktyczno – diagnostycznym, terapeutycznym, logopedycznym, poradnictwa zawodowego, realizujących zadania na rzecz klientów poradni. Ze swoim ogromnym zaangażowaniem stale doskonalą swój warsztat, aby profesjonalnie, rzetelnie i z wrażliwością rozpoznawać i reagować na potrzeby dziecka oraz jego najbliższego otoczenia.
 
Terenem działania są placówki oświatowe na terenie miasta i gminy Elbląg. Do korzystania z pomocy upoważnione są też dzieci, które nie uczęszczają do przedszkoli,
a ich miejsce zamieszkania znajduje się w obwodach szkół z terenu działania naszej placówki.
 
Celem działania poradni jest udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej 
w tym pomocy logopedycznej, jak również w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, dzieciom i młodzieży uczącej się, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowaniem oraz kształceniem dzieci 
i młodzieży.
 
Placówka realizuje zadania poprzez diagnozę, konsultacje, terapię, psychoedukację, działalność profilaktyczną oraz informacyjną, doradztwo, mediacje oraz interwencje 
w środowisko ucznia.
 
Działa również Zespół Orzekający, który wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, orzeczenia 
o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a także o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego.
 
Poradnia wydaje również inne opinie na pisemny wniosek rodziców (opiekunów dziecka), między innymi dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju, trudności w nauce, 
w czytaniu i pisaniu, trudności wychowawczych, logopedycznych, czy w wyborze dalszego kierunku kształcenia.
 
Placówka współdziała także z innymi poradniami oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie spraw dotyczących pomocy dziecku i jego rodzinie.
lokalizacja na mapie
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.