› OGŁOSZENIA
› FIRMY
› ARTYKUŁY

Czy zdecydujesz się posłać 6-latka do szkoły zamiast do przedszkola?

Wystartował Program „Szkolny Klub Sportowy”. Podajemy wszystkie najważniejsze informacje

› sport ponad rok temu    21.12.2017
Redakcja elblag.net
komentarzy 0 ocen 0 / 0%
A A A
Dzień Sportu w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu,Dzień Sportu w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu, fot. Marcin Mongiałło (archiwum elblag.net)

18 grudnia 2017 roku, zgodnie z decyzją ministra sportu i turystyki (weszła w życie w dniu ogłoszenia) został ogłoszony Program "Szkolny Klub Sportowy".

Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało model systemowego wsparcia organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej. „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program umożliwia podejmowanie dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na realizację Programu w 2018 roku przeznaczono kwotę 54 525 000 zł.

Szczegółowe warunki dofinansowania i rozliczania zadania, będą uregulowane w umowach zawartych pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki, a wyłonionymi w ramach procedur wnioskodawcami. Realizacja programu musi mieć charakter niekomercyjny – nie może zakładać osiągnięcia dochodu.

Dlaczego?

Aktywność fizyczna w dzieciństwie i młodości jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju fizycznego, motorycznego, psychicznego i społecznego człowieka oraz dla zapobiegania zaburzeniom rozwoju i zdrowia, zwłaszcza otyłości i zaburzeniom układu ruchu.

Obniżony poziom aktywności fizycznej, skutkujący nierzadko nadwagą i otyłością, jest efektem dużej liczby godzin przeznaczanych przez młodzież na tzw. zachowania sedenteryjne (wykonywane w unieruchomieniu ciała, zwykle w pozycji siedzącej).

W czasie wolnym, w dniach szkolnych, aż 66% młodzieży spędzało 2 i więcej godzin dziennie na oglądaniu telewizji, 55% przez minimum 2 godziny korzystało z komputera, a 44% poświęcało tyle czasu na granie w gry komputerowe lub konsolowe7 . Należy przy tym pamiętać, że dodatkowo młodzież spędza przynajmniej kilka godzin dziennie w pozycji siedzącej w szkole.

W związku z powyższym, Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało nowy model systemowego wsparcia organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Podstawowe informacje

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół dla dzieci i młodzieży – szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Program stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.

Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży powinny być prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Powinny się one odbywać na obiektach sportowych przystosowanych do prowadzenia zajęć sportowych lub w miejscach, w których można bezpiecznie przeprowadzać zajęcia w terenie. Istotnym założeniem jest różnorodność zajęć, dających możliwość uprawiania wielu sportów, uwzględniając m.in. regionalne i lokalne tradycje oraz możliwość uprawiania odpowiednich sportów w zależności od pór roku.

Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu w okresie od 1 stycznia do 15 grudnia 2018 r. systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy.

Jedna grupa ćwiczebna musi się składać wyłącznie z uczniów jednej szkoły dla dzieci i młodzieży, a zajęcia muszą być realizowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego z danej szkoły. Każda grupa ćwiczebna powinna określać charakterystykę wiekową uczestników. W jednej szkole mogą być prowadzone maksymalnie 2 grupy. Zasada ta nie dotyczy szkół, do których w związku ze zmianą sieci szkół wynikającą z reformy oświatowej w 2017 roku, przeniesiono grupy funkcjonujące dotychczas w ramach Programu SKS w innych szkołach.

Warunkiem realizacji Programu jest zapewnienie odpowiedniego miejsca organizacji zajęć sportowych oraz niezbędnego sprzętu sportowego przy udziale środków jednostek samorządu terytorialnego dowolnego szczebla i/lub przy udziale środków pochodzących z innych źródeł (własnych, sponsorów itp.).

Podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania

Program adresowany jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzą działalność o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim.

Warunki udzielenia dofinansowania

Kosztorys zadania, o dofinansowanie którego ubiega się wnioskodawca, musi przewidywać udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł nie mniejszy niż 5% planowanych do dofinansowania przez MSiT kosztów prowadzenia zajęć sportowych.

Główne warunki realizacji programu

 • Program może być realizowany wyłącznie w okresie od 1 stycznia do 15 grudnia 2018 roku;
 • Uczestnikami zadania mogą być wyłącznie uczniowie szkół dla dzieci i młodzieży – szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;
 • Uczestnicy zadania muszą być podzieleni na grupy ćwiczebne, przypisane do jednej szkoły i składające się z uczniów tej szkoły;
 • Każda grupa ćwiczebna powinna posiadać charakterystykę wiekową uczestników;
 • Grupa ćwiczebna musi się składać z minimum 15 uczestników;
 • W jednej szkole mogą powstać maksymalnie 2 grupy ćwiczebne;
 • Zajęcia sportowe muszą być prowadzone z częstotliwością 2 razy w tygodniu (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany częstotliwości zajęć) 
 • W przypadku utworzenia w jednej szkole więcej niż jednej grupy ćwiczebnej, przynajmniej jedna z nich powinna być dedykowana dziewczętom (muszą one stanowić ponad 50% uczestników danej grupy) ;
 • Dofinansowanie w ramach programu jest przeznaczone na wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia sportowe w grupach ćwiczebnych w wysokości 40 zł za jedną jednostkę zajęć (60 minut);
 • Zajęcia sportowe z uczniami z jednej szkoły może realizować maksymalnie 2 nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole;
 • Rekomenduje się, aby uczestnikami zajęć byli uczniowie nie biorący udziału w zajęciach sportowych prowadzonych w klubach sportowych;
 • W każdej z gmin zlokalizowanych na terenie 16 województw musi powstać co najmniej jedna grupa ćwiczebna.
 • Uczestnicy zajęć nie mogą ponosić żadnych kosztów uczestnictwa w zajęciach;
 • Wymagane jest, aby uczestnicy zajęć przynajmniej raz na semestr przeszli testy sprawnościowe, których wyniki zostaną wprowadzone przez osoby prowadzące zajęcia sportowe do Narodowej Bazy Talentów (www.narodowabazatalentow.pl)

Gdzie, w jaki sposób i w jakim terminie należy składać wnioski o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 15 stycznia 2018 r. Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na formularzach, które będą dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Wniosek wraz załącznikami należy wysłać pocztą (lub złożyć w siedzibie MSiT) na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14, z dopiskiem na kopercie „Program Szkolny Klub Sportowy”.

Datą złożenia wniosku o dofinansowanie jest data dostarczenia do siedziby MSiT (w przypadku złożenia wniosku osobiście) lub data stempla pocztowego (w przypadku wysłania pocztą) albo data nadania przesyłki kurierskiej.

Wnioski muszą być podpisane przez osoby uprawnione/upoważnione (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy.

Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby wymienione w ust. 4 (każda ze stron dołączonych dokumentów).

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu.

Wszystkie rubryki formularza wniosku oraz stosownych załączników powinny być wypełnione w sposób wyczerpujący.

Rozpatrzenie wniosków – do 31 stycznia 2018 r.

Więcej informacji (decyzja, wnioski, załączniki)

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki

dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 2

 • 1
  ZADOWOLONY
 • 0
  ZASKOCZONY
 • 1
  POINFORMOWANY
 • 0
  OBOJĘTNY
 • 0
  SMUTNY
 • 0
  WKURZONY
 • 0
  BRAK SŁÓW
Komentarze (0)

Multiplatforma internetowa elblag.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane (regulamin).

dodaj komentarzbądź pierwszy!
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.