› OGŁOSZENIA
› FIRMY
› ARTYKUŁY
A1 _ MAZURY DUZY

Czy zdecydujesz się posłać 6-latka do szkoły zamiast do przedszkola?

Weź udział w konkursach z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (aktualizacja)

› konkursy ponad rok temu    14.03.2019
Informacja prasowa
komentarzy 1 ocen 1 / 100%
A A A
Weź udział w konkursach z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (aktualizacja)

Stowarzyszenie im. gen. Bolesława Nieczuja–Ostrowskiego przy wsparciu Szkoły Podstawowej nr 12 im. Michała Kajki w Elblągu organizuje konkursy z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które zostały objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Nowy termin oddawania prac konkursowych: 22 marca 2019 r.

Ponadto konkursy zostały objęte patronatami: Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwa Obrony Narodowej, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, wojewody warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego, kuratorium Oświaty w Olsztynie, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (Rakowiecka), Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, Fundacji "Łączka" oraz Stowarzyszenia Rodzin Żołnierzy Wyklętych. 

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to polskie święto państwowe poświęcone żołnierzom podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego, po raz pierwszy uroczyście obchodzone 1 marca 2011 r... Święto poświęcone pamięci Żołnierzy Niezłomnych – tych, którzy Ojczyźnie poświęcili swoje najlepsze lata, szczęście osobiste, zdrowie, a niejednokrotnie i życie. Bohaterów, których powojenna komunistyczna władza nazywała ,,bandytami”, skazano w najlepszym razie na zapomnienie, ostracyzm i potępienie. Na szczęście stało się inaczej. Dzisiaj żyjemy w wolnej Polsce. Po kilkudziesięciu latach przywracamy bohaterom należną im cześć i honor. Pragniemy pamiętać i przekazywać dzieciom i młodzieży prawdziwe oblicze naszych dziejów. Stawiać za wzór tych, którzy w historii naszej Ojczyzny zapisali się złotymi zgłoskami.  

W tym roku obchodzimy osiemdziesiątą rocznicę wybuchu II wojny światowej. Dla wielu Żołnierzy Niezłomnych wrzesień 1939 r. był początkiem, długiej jak się okazało, walki z niemieckim, a wkrótce także z sowieckim okupantem o odzyskanie niepodległości. Doskonałym przykładem może być postać Jana Tabortowskiego.

Major Jan Tabortowski, ps. ,,Bruzda”, oficer zawodowy Wojska Polskiego, uczestnik kampanii wrześniowej. Po zajęciu Polski przez Niemców i Sowietów angażuje się w działalność konspiracyjną w ramach ZWZ, a następnie AK. W lipcu 1944 roku kieruje akcją ,,Burza” na terenie ziemi łomżyńskiej. Dowodzone przez Jana Tabortowskiego oddziały biorą udział w walkach z Niemcami, następnie zaś zostają przez Sowietów rozbrojone, a sam major aresztowany. Po ucieczce z niewoli ,,Bruzda” prowadzi dalszą działalność konspiracyjną w ramach Podziemia Niepodległościowego. Teraz jest to walka z sowieckim okupantem i ich komunistycznymi poplecznikami z pod znaku PPR. 8 maja 1945 r. – koniec II wojny światowej w Europie – dla Żołnierzy Wyklętych nic nie zmienia. Dalej walczą o wolną Polskę. Szeregi Podziemia Niepodległościowego stopniowo topnieją. Na początku lat pięćdziesiątych walczą już nieliczni straceńcy. To już nie jest walka o wolność, to walka o życie. Major ,,Bruzda” walczy do końca. Ginie z bronią w ręku 23 sierpnia 1954 roku. Inni walczą dalej. Ostatni żołnierz Wolnej Polski, Józef Franczak, ginie w walce w 1963 roku.     Takich żołnierzy jak Jan Tabortowski było więcej. Tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jak najbardziej wpisują się w obchody osiemdziesiątej rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z konkursami, którym przyświeca idea uczczenia bohaterów walki o wolną Polskę. Ze względu na przesunięcie daty gali finałowej na późniejszy termin (a to spowodowane jest przyjazdem kilku wyjątkowych Gości) termin oddawania prac przesuwamy z dnia 12 na dzień 22 marca 2019 r.

1. Konkurs fotograficzny „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w mojej miejscowości”

2. Konkurs plastyczny „Razem uczcijmy pamięć Bohaterów”

3. Konkurs literacki „Żołnierze Niezłomni w polskim kinie XXI wieku”

 

Organizator konkursów:

Stowarzyszenie im. gen. Bolesława Nieczuja–Ostrowskiego przy wsparciu Szkoły Podstawowej nr 12 im. Michała Kajki w Elblągu

 

Patronat medialny:

Redakcja Elbląg.net

 

Na uczestników czekają pamiątkowe dyplomy, a na zwycięzców nagrody rzeczowe!

Oprócz nagród rzeczowych uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych będą mogli uczestniczyć w ciekawej wycieczce edukacyjnej.

 

telefon kontaktowy do organizatorów: 509 271 805

e-mail: s.gen.nieczuja.ostrowskiego@gmail.com

 

Regulamin Konkursu Fotograficznego „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w mojej miejscowości”

1. Cele konkursu:

* kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, * ocalenie od zapomnienia pamięci o „Żołnierzach Niezłomnych”, * budzenie szacunku dla Polaków i ich bohaterskich czynów, * propagowanie uroczystego obchodzenia świąt państwowych.

2. Zasady uczestnictwa.

* Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

            I. szkoły podstawowe ( klasy 6, 7 i 8 ) i gimnazja,

           II. szkoły ponadgimnazjalne.

* Przedmiotem konkursu jest stworzenie krótkiego reportażu fotograficznego ujętego w formie prezentacji multimedialnej, ukazującego różnego rodzaju działania, wydarzenia, oficjalne obchody, itp. związane z uczczeniem Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Reportaż może zawierać maksymalnie 15 slajdów. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi być zgodna z normami obyczajowymi. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z pracy konkursowej stosownie do potrzeb, m.in. na stronie internetowej organizatora. Pracę należy przesłać na adres: s.gen.nieczuja.ostrowskiego@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.03.2019 r.

* przyjmujemy tylko prace indywidualne,

* bardzo prosimy, aby prace wykonywane były w formacie zgodnym z regulaminem konkursu. Prace pozaregulaminowe nie będą uwzględniane.

* do każdego reportażu powinna być dołączona informacja:

 1. imię i nazwisko autora, wiek,

 2. klasa,

 3. adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik, telefon,

 4. imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego przygotowano pracę.

* do pracy prosimy dołączyć także skan oświadczenia o treści:

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnianie wizerunku mojego dziecka …………………..……………….…………………..…………………..… na potrzeby organizacji Konkursu „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w mojej miejscowości” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. poz. 926 z późn. zmianami ).

 

………………………………..………………….………………………….

                                                                                                               (data i podpis opiekuna prawnego                                                                                                                            lub pełnoletniego uczestnika)


3. Podsumowanie konkursu.

* uroczyste ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i wręczenie podziękowań za udział w konkursie odbędzie się na specjalnej Gali poświęconej ,,Żołnierzom Niezłomnym”. O terminie i miejscu uroczystości organizatorzy poinformują w późniejszym terminie.


Regulamin Konkursu Plastycznego „Razem uczcijmy pamięć Bohaterów”

1. Cele konkursu:

* wychowanie dzieci i młodzieży w duchu patriotycznym, * upowszechnienie wiedzy na temat „Żołnierzy Wyklętych”, * kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy drugiej konspiracji w latach 1944 – 1963, * zachęcanie młodych twórców do doskonalenia umiejętności plastycznych.

2. Zasady uczestnictwa.

* Konkurs będzie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych:

            I. przedszkola i szkoły podstawowe ( kl. I – III ),      II. szkoły podstawowe ( kl. IV – VI ),          III. szkoły podstawowe ( kl. VII – VIII ), gimnazja,           IV. szkoły ponadgimnazjalne.           

* tematyka pracy powinna dotyczyć projektu plakatu zachęcającego do udziału w obchodach                                         Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

* format i technika prac:

- przedszkola i szkoły podstawowe ( kl. I – III ), format: A - 4 lub A - 3, technika dowolna,

- szkoły podstawowe ( kl. IV – VI ), format: A - 3 lub A - 2, technika dowolna,

- szkoły podstawowe ( kl. VII – VIII ), gimnazjum, format: A - 3 lub A - 2, technika dowolna,

- szkoły ponadgimnazjalne, format: A - 3 lub A - 2 , wykorzystanie technik komputerowych.

Bardzo prosimy, aby prace wykonywane były w formacie zgodnym z regulaminem konkursu. Prace pozaregulaminowe nie będą uwzględniane.

* przyjmujemy tylko prace indywidualne.

* bardzo prosimy, aby prace wykonywane były w formacie zgodnym z regulaminem konkursu. Prace pozaregulaminowe nie będą uwzględniane.

* każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące informacje:

 1. imię i nazwisko autora, wiek,

 2. klasa,

 3. adres przedszkola, szkoły, do której uczęszcza uczestnik, telefon,

 4. imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego przygotowano pracę.

 5. dodatkowo opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku przez organizatorów Konkursu w celu jego przeprowadzenia i promocji ( oświadczenie ).

* pracę należy dostarczyć na poniższy adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.03.2019 r. : Klub 16 PDZ w Elblągu, ul. Mierosławskiego 5, 82–300 Elbląg.

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnianie wizerunku mojego dziecka …………………..……………….…………………..…………………..… na potrzeby organizacji Konkursu ,,Razem uczcijmy pamięć Bohaterów” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. poz. 926 z późn. zmianami ).

 

………………………………..………………….……………………….

                                                                                                             (data i podpis opiekuna prawnego                                                                                                                    lub pełnoletniego uczestnika)
 

3. Podsumowanie konkursu.

* uroczyste ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i wręczenie podziękowań za udział w konkursie odbędzie się na specjalnej Gali poświęconej ,,Żołnierzom Niezłomnym”. O terminie i miejscu uroczystości organizatorzy poinformują w późniejszym terminie.

 

Regulamin Konkursu Literackiego „Żołnierze Niezłomni w polskim kinie XXI wieku”

1. Cele konkursu:

* wychowanie młodych ludzi w duchu patriotycznym, * budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego, * ocalenie od zapomnienia bohaterów polskiego podziemia niepodległościowego, * rozwijanie kreatywności i zainteresowań twórczych, których inspiracją jest historia Polski.

2. Zasady uczestnictwa.

* Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

I. szkoły podstawowe ( klasa 7 i 8 ) i gimnazja,             

II. Szkoły ponadgimnazjalne.               

* tematyka pracy i format:

- szkoły podstawowe ( kl. VII – VIII ), gimnazjum. Przedmiotem konkursu jest napisanie oryginalnej recenzji filmu fabularnego ukazującego losy Żołnierzy Wyklętych. Do wyboru mamy dwa takie obrazy: ,,Historia Roja, czyli w ziemi lepiej słychać” w reżyserii Jerzego Zalewskiego oraz ,,Wyklęty” w reżyserii Konrada Łęckiego. Praca musi być samodzielna i wcześniej niepublikowana, powinna zawierać 1 - 2 stron tekstu formatu A 4, czcionka Ariel 12, odstęp 1,

- szkoły ponadgimnazjalne. Przedmiotem konkursu jest napisanie oryginalnej recenzji filmów fabularnych ukazujących losy Żołnierzy Wyklętych. Mamy dwa takie obrazy: ,,Historia Roja, czyli w ziemi lepiej słychać” w reżyserii Jerzego Zalewskiego oraz ,,Wyklęty” w reżyserii Konrada Łęckiego. Recenzja powinna zawierać, m.in. porównanie obu filmów. Praca musi być samodzielna i wcześniej niepublikowana, powinna zawierać 2 - 3 stron tekstu formatu A 4, czcionka Ariel 12, odstęp 1.

* przyjmujemy tylko prace indywidualne,

* bardzo prosimy, aby prace wykonywane były w formacie zgodnym z regulaminem konkursu. Prace pozaregulaminowe nie będą uwzględniane.

* prace należy przesłać na adres: s.gen.nieczuja.ostrowskiego@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.03.2019 r.

* do każdej recenzji powinna być dołączona informacja:

 1. imię i nazwisko autora, wiek,

 2. klasa,

 3. adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik, telefon,

 4. imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego przygotowano pracę.

* do pracy prosimy dołączyć także skan oświadczenia o treści:


OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnianie wizerunku mojego dziecka …………………..……………….…………………..…………………..… na potrzeby organizacji Konkursu „Żołnierze Niezłomni w polskim kinie XXI wieku” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. poz. 926 z późn. zmianami ).

 

………………………………..………………….………………………….

                                                                                                               (data i podpis opiekuna prawnego                                                                                                                            lub pełnoletniego uczestnika)


3. Podsumowanie konkursu.


* uroczyste ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i wręczenie podziękowań za udział w konkursie odbędzie się na specjalnej Gali poświęconej ,,Żołnierzom Niezłomnym”. O terminie i miejscu uroczystości organizatorzy poinformują w późniejszym terminie.

 

Anna Szczepańska, prezes Stowarzyszenia im. gen. bryg. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego

dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 5

 • 1
  ZADOWOLONY
 • 0
  ZASKOCZONY
 • 0
  POINFORMOWANY
 • 0
  OBOJĘTNY
 • 0
  SMUTNY
 • 1
  WKURZONY
 • 3
  BRAK SŁÓW
Komentarze (1)

Multiplatforma internetowa elblag.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane (regulamin).

dodaj komentarz› pokaż według najstarszych
~ Rurek
ponad rok temu ocena: 50%  1
Cześć.i chwała bohaterom. Cześć waszej pamięci żołnierze wyklęci
odpowiedz oceń komentarz 3 3
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.