› OGŁOSZENIA
› FIRMY
› ARTYKUŁY
A1 - KIM 09.2019

galeria zdjęć

wszystkie ›

Czy zdecydujesz się posłać 6-latka do szkoły zamiast do przedszkola?

Gala finałowa konkursów o Żołnierzach Wyklętych. Prace można przynosić do 8 marca!

› konkursy ponad rok temu    2.03.2018
Informacja prasowa
komentarzy 0 ocen 0 / 0%
A A A
Gala finałowa konkursów o Żołnierzach Wyklętych. Prace można przynosić do 8 marca!

Zapraszamy na finałową galę rozdania nagród w konkursach mających na celu upamiętnienie Bohaterów walk o niepodległość okresu 1944-1963. 

Uroczystość odbędzie się dnia 14 marca br. o godz. 16:00 w Klubie Pułku Wsparcia Dowodzenia 

Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód, ul. Mierosławskiego 5 w Elblągu (dawniej Klub 16 PDZ). W programie również cześć artystyczna przygotowana przez Szkołę Podstawową nr 12 w Elblągu. 

Dla chętnych przypominamy, że prace przynosić można do dnia 8 marca pod wskazany powyżej adres. 

Polskie święto państwowe  poświęcone żołnierzom podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego,  po raz pierwszy uroczyście obchodzone 1 marca 2011 r.     Święto poświęcone Pamięci Żołnierzy Niezłomnych, tych, którzy Ojczyźnie poświęcili swoje najlepsze lata, szczęście osobiste, zdrowie, a niejednokrotnie i życie. Bohaterów, których powojenna komunistyczna władza nazywała ,,bandytami”, skazano w najlepszym razie na zapomnienie, ostracyzm i potępienie.     Na szczęście stało się inaczej. Dzisiaj żyjemy w wolnej Polsce. Po kilkudziesięciu latach przywracamy bohaterom należną im cześć i honor. Pragniemy pamiętać i przekazywać dzieciom i młodzieży prawdziwe oblicze naszych dziejów. Stawiać za wzór tych, którzy w historii naszej Ojczyzny zapisali się złotymi zgłoskami.      W tym roku obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości. Dla żołnierzy II RP, a takimi byli Żołnierze Niezłomni, data 11 listopada była bardzo ważna. Dla tych bohaterów niepodległość, wolność były wartościami nadrzędnymi. Z kolei komuniści przez kilkadziesiąt lat zwalczali pamięć o wydarzeniach pamiętnego 1918 roku. Tak więc obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wpisują się w obchody stulecia odzyskania niepodległości.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z konkursami, którym przyświeca idea uczczenia bohaterów walki o wolną Polskę:

1. Konkurs filmowy „Pamiętajmy o Żołnierzach Wyklętych”

2. Konkurs plastyczny „Cześć i Chwała Bohaterom”

3. Konkurs literacki „Żołnierze Wyklęci – Żołnierze Niezłomni”

Organizatorzy konkursów:

Stowarzyszenie im. gen. Bolesława Nieczuja – Ostrowskiego

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Michała Kajki w Elblągu

Konkursy objęte są patronatem:

 • Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.
 • Patronat Honorowy Ministra Obrony Narodowej – Pana Mariusza Błaszczaka
 • Patronat Honorowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Patronat Honorowy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – pana Artura Chojeckiego
 • Patronat Honorowy Przewodniczącego Rady Miejskiej – pana Marka Pruszaka
 • Instytut Pamięci Narodowej
 • 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana
 • Pułk Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód
 • Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
 • Fundacja „Łączka”

Patronat medialny:

Elbląski Dziennik Internetowy Info.elbląg.pl

Partnerzy:

 • Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
 • Fundacja Red is Bad

Na zwycięzców czekają dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe!

Oprócz nagród rzeczowych najlepsi uczniowie klas 7 szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych będą mogli wziąć udział w wycieczce do Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie ( dawne więzienie przy ul. Rakowieckiej ) oraz uczestniczyć w spotkaniu z kombatantami.

Regulamin Konkursu Filmowego „Pamiętajmy o Żołnierzach Wyklętych”

1. Cele konkursu:

* kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, * ocalenie od zapomnienia pamięci o „Żołnierzach Wyklętych”, * budzenie szacunku dla Polaków i ich bohaterskich czynów, * propagowanie uroczystego obchodzenia świąt państwowych.

Bardzo prosimy, aby prace wykonywane były w formacie zgodnym z regulaminem konkursu. Prace pozaregulaminowe nie będą uwzględniane.

2. Zasady uczestnictwa.

* Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

 • I. szkoły podstawowe i gimnazja,
 • II. szkoły ponadgimnazjalne.

* Przedmiotem konkursu jest stworzenie krótkiego filmu ujętego w formie multimedialnej, trwającego maksymalnie 60 sekund o tematyce zachęcającej do uczczenia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi być zgodna z normami obyczajowymi. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z pracy konkursowej stosownie do potrzeb, m.in. na stronie internetowej organizatora. Pracę należy przesłać na adres: s.gen.nieczuja.ostrowskiego@gmail.com + płyta cd z filmem do Klubu Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód (dawniej Klub 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej) w Elblągu, ul. Mierosławskiego 5 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.03.2018 r.

* przyjmujemy tylko prace indywidualne,

* do każdego filmu powinna być dołączona informacja:

 1. imię i nazwisko autora, wiek,

 2. klasa,

 3. adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik, telefon,

 4. imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego przygotowano pracę.

* do filmu proszę dołączyć także skan oświadczenia o treści:

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnianie wizerunku mojego dziecka …………………..……………….…………………..…………………..… na potrzeby organizacji Konkursu „Pamiętajmy o Żołnierzach Wyklętych” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. poz. 926 z późn. zmianami ).


 

………………………………..………………….………………………….

(data i podpis opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika)

3. Podsumowanie konkursu.

* uroczyste ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i wręczenie podziękowań za udział w konkursie zostanie dokonane w dniu 14.03.2018 r. na uroczystości poświęconej ,,Żołnierzom Wyklętym”.


Regulamin Konkursu Plastycznego „Cześć i Chwała Bohaterom”.

1. Cele konkursu:

* wychowanie dzieci i młodzieży w duchu patriotycznym, * upowszechnienie wiedzy na temat „Żołnierzy Wyklętych”, * kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy drugiej konspiracji w latach 1944 – 1963, * zachęcanie młodych twórców do doskonalenia umiejętności plastycznych.

2. Zasady uczestnictwa.

* Konkurs będzie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych:

 • I. przedszkola i szkoły podstawowe (kl. I – III),     
 • II. szkoły podstawowe (kl. IV – V),
 • III. szkoły podstawowe (kl. VI – VII),
 • IV. gimnazja.           

* tematyka pracy powinna dotyczyć projektu pomnika upamiętniającego żołnierzy podziemia niepodległościowego z lat 1944 – 1963.

* format i technika prac:

 • przedszkola i szkoły podstawowe ( kl. I – III ), format: A - 4 lub A - 3, technika: wydzieranki, wycinanki, plastelina, prace z zastosowaniem składników naturalnych, świecy, surowców wtórnych, itp.,
 • szkoły podstawowe ( kl. IV – V ), format: A - 3 lub A - 2, technika: wydzieranki, wycinanki, plastelina, prace z zastosowaniem składników naturalnych, świecy, surowców wtórnych, itp.,
 • szkoły podstawowe ( kl. VI – VII ), format: formy przestrzenne, makiety, formy wykonywane  z różnego rodzaju mas, np. glina, gips, masa solna, itp.,
 • gimnazja, format: formy przestrzenne, makiety, formy wykonywane z różnego rodzaju mas, np. glina, gips, masa solna, itp.

Bardzo prosimy, aby prace wykonywane były w formacie zgodnym z regulaminem konkursu. Prace pozaregulaminowe nie będą uwzględniane.

* przyjmujemy tylko prace indywidualne.

* każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące informacje:

 1. imię i nazwisko autora, wiek,

 2. klasa,

 3. adres przedszkola, szkoły, do której uczęszcza uczestnik, telefon,

 4. imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego przygotowano pracę.

 5. dodatkowo opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku przez organizatorów Konkursu w celu jego przeprowadzenia i promocji ( załącznik ).

* pracę należy dostarczyć na poniższy adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.03.2018 r.

do Klubu Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód (dawniej Klub 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej) w Elblągu, ul. Mierosławskiego 5.

3. Podsumowanie konkursu.

* uroczyste ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i wręczenie podziękowań za udział w konkursie zostanie dokonane w dniu 14.03.2018 r. na uroczystości poświęconej ,,Żołnierzom Wyklętym”.

Załącznik

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnianie wizerunku mojego dziecka …………………..……………….…………………..…………………..… na potrzeby organizacji Konkursu Plastycznego ,,Cześć i Chwała Bohaterom” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. poz. 926 z późn. zmianami ).

 

………………………………..………………….……………………….

                                                                               (data i podpis opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika)

Regulamin Konkursu Literackiego „Żołnierze Wyklęci – Żołnierze Niezłomni”

1. Cele konkursu:

* wychowanie młodych ludzi w duchu patriotycznym, * budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego, * ocalenie od zapomnienia bohaterów polskiego podziemia niepodległościowego, * rozwijanie kreatywności i zainteresowań twórczych, których inspiracją jest historia Polski.

2. Zasady uczestnictwa.

* Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

 • I. szkoły podstawowe (klasa 7) i gimnazja,             
 • II. Szkoły ponadgimnazjalne.               

* przedmiotem konkursu jest napisanie opowiadania dotyczącego postaci związanej z walkami podziemia niepodległościowego w latach 1944 – 1963. Praca musi być samodzielna i wcześniej niepublikowana.

* praca pisemna powinna zawierać 2 - 5 stron tekstu formatu A 4. Tekst – czcionka Ariel, 12, odstęp 1.

* każda praca powinna zawierać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko autora, wiek,

 2. klasa,

 3. adres szkoły, do której uczęszcza uczestnik, telefon,

 4. imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego przygotowano pracę.

 5. dodatkowo opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku przez organizatorów Konkursu w celu jego przeprowadzenia i promocji ( załącznik ).

* pracę należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.03.2018 r. do Klubu Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód (dawniej Klub 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej) w Elblągu, ul. Mierosławskiego 5.

Bardzo prosimy, aby prace wykonywane były w formacie zgodnym z regulaminem konkursu. Prace pozaregulaminowe nie będą uwzględniane.

3. Podsumowanie konkursu.

* uroczyste ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i wręczenie podziękowań za udział w konkursie zostanie dokonane w dniu 14.03.2018 r. na uroczystości poświęconej ,,Żołnierzom Wyklętym”.

Załącznik.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnianie wizerunku mojego / mojego dziecka …………………..……………….……………….………………………… na potrzeby organizacji Konkursu Literackiego  „Żołnierze Wyklęci – Żołnierze Niezłomni” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. poz. 926 z późn. zmianami ).

 

………………………………..………………….……………….….……

(data i podpis opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika)

dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 2

 • 0
  ZADOWOLONY
 • 0
  ZASKOCZONY
 • 0
  POINFORMOWANY
 • 0
  OBOJĘTNY
 • 0
  SMUTNY
 • 0
  WKURZONY
 • 2
  BRAK SŁÓW
Komentarze (0)

Multiplatforma internetowa elblag.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane (regulamin).

dodaj komentarzbądź pierwszy!
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.